Our Projects

产品图纸

显影机

显影机

xiǎn yǐng jī

粘合机

粘合机

zhān hé jī

移动机器人

移动机器人

yí dòng jī qì rén

珩磨机

珩磨机

héng mó jī

外圆抛光机

外圆抛光机

wài yuán pāo guāng jī

双卧包子机

双卧包子机

shuāng wò bāo zǐ jī

脚轮组装机

脚轮组装机

jiǎo lún zǔ zhuāng jī

微型挖掘机

微型挖掘机

wēi xíng wā jué jī

木材雕刻机

木材雕刻机

mù cái diāo kè jī

手机版

手机版

shǒu jī bǎn

土方挖掘机

土方挖掘机

tǔ fāng wā jué jī

机箱展示

机箱展示

jī xiāng zhǎn shì